Regulamin Usługi Door-to-Door (D2D) – obowiązujący w firmie MITCAR D. i P. Krasnodębski Spółka Jawna

 1. Program Door to Door („Program D2D”) w okresie jego obowiązywania polega na świadczeniu dodatkowej odpłatnej usługi odbioru od Klienta i zwrotu Klientowi jego samochodu („Usługa D2D”, „Usługa”) w związku z usługą serwisową zamówioną w naszym Autoryzowanym Punkcie Serwisowym (APS), działającym pod nazwą APS MITCAR D. i P. Krasnodębski Spółka Jawna (APS MITCAR).
 2. Aby skorzystać z Usługi D2D wystarczy skontaktować się z nami, sprawdzić dostępność Usługi i umówić termin. Klient, skorzystaniem z Usługi D2D kontaktuje się z APS MITCAR za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://www.mitcar.pl, pod adresem mail’owym  serwis@mitcar.pl lub pod numerem telefonu: +48 22 543 37 37.
 3. Strony ustalają miejsce i termin odbioru pojazdu od Klienta oraz możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego.
 4. Usługa D2D  może być realizowana w celu wykonania każdej odpłatnej usługi naprawczej/serwisowej („Usługa Serwisowa”) zamówionej w APS MITCAR.
 5. Odbiór i zwrot samochodu wykonywany jest bez użycia lawety (,,na kołach’’) . Samochód będzie prowadzony przez Pracownika APS MITCAR na podstawie podpisanego oświadczenia upoważniającego do prowadzenia auta, udzielonego przez właściciela (posiadacza) samochodu.
 6. Koszt Usługi D2D wynosi 99 PLN  w przypadku samochodów odbieranych i zwracanych z/do miejsc w odległości do 20 km od APS MITCAR. Każdy kilometr powyżej ustalonej odległości jest dodatkowo płatny 5 pln za km.  W przypadku konieczności odbioru samochodu przy wykorzystaniu lawety, koszt usługi jest ustalany indywidualnie z Klientem.
 7. Pracownik APS MITCAR podczas odbioru samochodu od Klienta wypełnia formularz przyjęcia i podpisuje go razem z Klientem. Formularz przyjęcia zawiera potwierdzenie zapoznania się z regulaminem Programu D2D i upoważnienie dla pracownika APS MITCAR do kierowania pojazdem – (w przypadku gdy pojazd odbierany jest bez użycia lawety). W formularzu opisany jest stan pojazdu, poziom paliwa i stan licznika. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia samochodu do wykonania Usługi D2D.
 8. Po dostarczeniu pojazdu do Serwisu, Doradca Serwisu otwiera Zlecenie Serwisowe zgodnie z zakresem wynikającym z formularza D2D, weryfikuje niezbędne do wykonania czynności serwisowe, kontaktuje się z Klientem, przedstawiając do akceptacji Klienta zweryfikowany zakres, cenę wykonania usługi oraz przedstawiany także orientacyjny czas jej wykonania.
 9. Wraz z zamówieniem Usługi D2D APS MITCAR może zaoferować wypożyczenie samochodu zastępczego na czas Usługi Serwisowej. Warunki korzystania z samochodu zastępczego określa odrębna umowa zawierana przez Klienta z APS MITCAR zawierająca szczegółowe zasady wypożyczenia samochodu. W wypadku skorzystania z odpłatnego wykorzystania samochodu zastępczego, Usługa D2D jest bezpłatna.
 10. Koszt użytkowania pojazdu Klienta (koszty paliwa niezbędne w celu dojazdu do APS MITCAR, odbycia niezbędnych jazd próbnych oraz zwrotu pojazdu do miejsca ustalonego z Klientem) ponosi Klient. Klient zobowiązany jest zapewnić niezbędną ilość paliwa w baku pojazdu (niemniej niż ¼ pojemności baku).
 11. Samochód Klienta powinien spełniać warunki w zakresie dopuszczenia do ruchu oraz być ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz autocasco (AC). Strony uzgadniają, iż wszelkie szkody samochodu powstałe w trakcie jego transportu do i z APS MITCAR będą w pierwszej kolejności pokrywane z ubezpieczenia AC samochodu.
 12. Termin odbioru i zwrotu samochodu Klienta ustalany jest indywidualnie z APS.
 13. Dokonanie Płatności odbywa się po wykonaniu usługi serwisowej, przed zwrotem pojazdu Klientowi. Po zakończeniu usługi, Serwis uzgadnia z Klientem sposób zapłaty za usługę i sposób przekazania faktury VAT.  Akceptowane są następujące metody płatności:
  • Płatność kartą kredytową podczas zwrotnego wydania samochodu,
  • Płatność przelewem bankowym,
  • Płatność przelewem on-line,

W zależności od wyboru metody płatności APS wysyła Klientowi dane do płatności przelewem bankowym lub link do płatności online, na wskazany przez Klienta adres email.  W przypadku płatności online Klient zostaje przekierowany do strony serwisu Przelewy24, gdzie będzie mógł dokonać płatności.

 1. Faktura VAT może zostać doręczona Klientowi podczas zwrotu samochodu lub być przesłana na adres mail’owy podany przez Klienta. W takim wypadku Klient wyraża zgodę na stosowanie przez APS MITCAR w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 2. Po wykonaniu przez Serwis usług opisanych niniejszym Regulaminem, Klientowi będącemu Konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy wykonania usług, w oparciu o art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 poz. 827 z dalszymi zmianami.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług opisanych w  niniejszym Regulaminie jest MITCAR D. i P. Krasnodębski z siedzibą w Warszawie, 02-846 przy ul. Sporna 1/3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez MITCAR mogą się Państwo dowiedzieć  na naszej stronie  https://mitcar.pl/home/polityka-prywatnosci/

Dodatkowe informacje dla konsumenta

APS nie przewiduje specjalnego trybu rozpatrywania ewentualnych reklamacji konsumentów. Odpowiedzialność APS względem Klienta będącego konsumentem oparta jest na obowiązujących przepisach prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Wszelkie roszczenia związane z ewentualnym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinny być zgłaszane w terminach i w sposób wymagany odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku wystąpienia sporu, Klient będący konsumentem, który zamierza dojść do pozasądowego porozumienia z użyczającym, może oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Zmiany w programie w okresie panowania epidemii.

W okresie oficjalnie ogłoszonej epidemii przez rząd Rzeczpospolitej Polski Usługa D2D będzie świadczona za opłatą 1 PLN. Promocja będzie obowiązywała do odwołania. W okresie tym wprowadza się w usłudze D2D następujące nowe zasady:

 • Pracownik APS MITCAR, przyjmujący samochód przed realizacją Usługi Serwisowej, przeprowadza dezynfekcję kluczyków, klamek i uchwytów od drzwi, kierownicy, gałek zmiany biegów, manetek, pasów bezpieczeństwa oraz innych elementów wyposażenia samochodu z którymi potencjalnie będą mieli kontakt pracownicy APS. Po zdezynfekowaniu pojazdu następuje założenie folii ochronnej – zabezpieczenie kierownicy, lewarka zmiany biegów i hamulca. Po zakończeniu Usługi Serwisowej, cała procedura odkażania przeprowadzana jest ponownie. Dodatkowo samochód podlega ozonowaniu. Przed wydaniem kluczyków, zostają one jeszcze raz odkażone, a następnie wydane Klientowi odbierającemu samochód.
 • Jeżeli Klient wzbrania się przed podpisywaniem dokumentów przekazania samochodu, pracownik APS MITCAR z pewnej odległości wykonuje do Klienta telefon uprzedzając Klienta, że rozmowa jest nagrywana.  Przekazuje Klientowi telefonicznie wszelkie ustalenia zapisane na dokumencie przekazania, a Klient telefonicznie potwierdza zgodność zapisów. Rozmowa jest nagrywana na telefonie pracownika APS MITCAR i jest potwierdzeniem przez Klienta zapisów na dokumencie przekazania.
 • W okresie bezpłatnego działania Usługa D2D nie dotyczy usług/napraw gwarancyjnych, akcji przywoławczych ani innych usług nieodpłatnych.