Regulamin konkursu: Wymyśl imię dla Misia!

**Postanowienia ogólne**
1. Organizatorem konkursu jest firma Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp. J. z siedzibą przy ul. Spornej 1/3, 02-846 Warszawa, NIP: 951-00-43-585.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

**Warunki uczestnictwa**

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujące się ważnym dowodem osobistym bądź innym dokumentem potwierdzającym ich tożsamość.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6. Konkurs trwa od 27.05.2024 do 01.06.2024 23:59.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 04.06.2024 za pośrednictwem fanpage: https://www.facebook.com/kia.mitcar.
8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/kia.mitcar.

**Zadanie konkursowe**
9. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wymyślić kreatywne i unikalne imię dla misia KIA oraz krótko uzasadnić swój wybór, opisując, dlaczego to imię najlepiej pasuje do misia i marki KIA.
10. W konkursie zostaną wyłonieni trzej zwycięzcy, z których każdy otrzyma po jednym pluszowym misiu.
11. Zwycięskie zgłoszenia zostaną wybrane przez komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora.
12. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
13. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
14. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

**Nagroda**
15. Nagrodą w konkursie jest pluszowy miś w koszulce z logo KIA.
16. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Mitcar bądź kurierem na adres wskazany w wiadomości prywatnej na serwisie Facebook.
17. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage’u.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
20. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

**Reklamacje**
21. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: salon@mitcar.pl.
22. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – tytuł konkursu).
23. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

**Obowiązek informacyjny**

24. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp. J. z siedzibą przy ul. Spornej 1/3, 02-846 Warszawa, NIP: 951-00-43-585. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: artur.cichemski@arcons.consulting.
25. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej: „RODO”). Dane będą zebrane przez fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/kia.mitcar).
26. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

**Postanowienia końcowe**
27. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
28. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage: https://www.facebook.com/kia.mitcar.
30. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Jazda próbna 

Zapytaj o Ofertę 

Umów się do serwisu 

Samochody elektryczne