§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u: https://www.facebook.com/kia.mitcar jest Mitcar D. i P. Krasnodębski Sp. J. prowadząca salon i serwis KIA, ul. Sporna 1/3, 02-846,Warszawa.

2. Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa od 8.07.2021r. do 21.07.2021r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanych w §1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być :

– osoba, która ukończyła 21 lat posiadająca zdolność do czynności prawnych,

– osoba posiadająca aktywne konto na Facebooku z prawdziwymi danymi osobowymi,

– osoba, która polubiła fanpage Mitcar (będzie to weryfikowane),
– osoba, która udostępniła post konkursowy,

– osoba posiadająca czynne prawo jazdy od minimum 2 lat,

– osoby przestrzegające regulaminu Facebooka https://www.facebook.com/legal/terms

2. Z konkursu wykluczeni są:

– pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’y wskazanych w §1 pkt.1 niniejszego Regulaminu

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook oraz Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 – w komentarzu do posta konkursowego na Facebooku dodać komentarz na max. 650 znaków z odpowiedzią na zadanie konkursowe: „Opowiedz o swoim wymarzonym weekendzie z wybraną, elektryczną KIĄ”
– udostępnić post konkursowy.

2. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego https://www.facebook.com/kia.mitcar
Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.

3. Każdy użytkownik jest uprawniony do 1 zgłoszenia konkursowego.

4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez jury jest prawidłowo wykonane Zgłoszenie.

5. Konkurs przebiega następująco:

a) do 21.07.2021r. do godz. 24.00 Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

b) do 22.07.2021r. jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,

c) najpóźniej w dniu 23.07.2021r. zostaną opublikowane wyniki konkursu.

6. Oceniane będą: kreatywność i rzeczowość odpowiedzi na pytanie konkursowe.

7. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku.

§4 Nagrody

Nagrodami w konkursie są:

1) I miejsce: weekend z elektrycznym samochodem marki Kia (użyczenie w wybrany wspólnie z Laureatem weekend, tj. od piątku od godz. 17.00 do poniedziałku do godz. 10.00 z limitem 300 kilometrów, na zasadach określonych przez Organizatora)

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wysłaną wiadomość prywatną oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. Nagroda zostanie zrealizowana w sposób i w czasie uzgodnionym ze zwycięzcami.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie

majątkowe do wypowiedzi, którą zgłasza w Konkursie, oraz że nie narusza ono praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka,

Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres: natalia.nyc-uscinowicz@mitcar.pl

4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej na adres

Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 2 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie

później niż do 20.07.2021r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 2 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego do nadawcy lub kontakt telefoniczny. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Dostępne od ręki
Umów się do serwisu
Jak dojechać