Ogólne Zasady i Warunki udostępniania samochodów zastępczych dla Klientów APS Mitcar Sp. J.

Na czas naprawy lub przeglądu, Autoryzowany Punkt Serwisowy –  MITCAR  D. i P.  Krasnodębski Sp. J.  (APS Mitcar Sp. J.) może  udostępnić Klientowi samochód zastępczy do używania w celu umożliwienia mu mobilności, lub też, wedle takiego życzenia Klienta, może mu zaproponować alternatywne rozwiązanie komunikacyjne. Usługa taka może być bezpłatna lub płatna, zależnie od rodzaju usługi na którą Klient podstawił samochód oraz od producenta samochodu. Dokładne warunki odpłatności za samochody zastępcze znajdują się u Doradców serwisowych.

W chwili przekazania pojazdu zastępczego Klientowi, Klient podpisuje Umowę krótkoterminowego najmu pojazdu (Umowę) i niniejsze Ogólne Zasady i Warunki (OZiW) na korzystanie z samochodu zastępczego oraz protokół wydania przygotowane przez APS MITCAR S. J. Umowa w szczególności potwierdza OZiW ustalone w niniejszym dokumencie oraz określa kwoty ewentualnych opłat za najem i innych opłat za używanie pojazdu z przekroczeniem uzgodnionych OWiZ, a także Klient zobowiązany jest podać swoje dane osobowe i zgodę na ich przetwarzanie, jakie są wymagane przez APS MITCAR S. J.  na potrzeby dostarczenia rozwiązania komunikacyjnego. Okres użytkowania samochodu zastępczego ograniczony jest czasem trwania naprawy/przeglądu okresowego w zakresie uzgodnionym z MITCAR S. J., , tj. do momentu, gdy APS MITCAR S. J. powiadomi Klienta, że jego Pojazd jest gotowy do odbioru po wykonanej naprawie/przeglądzie. Zwrot samochodu zastępczego powinien nastąpić w tym samym dniu, w którym pojazd Klienta jest gotowy do odbioru. Użycie auta przekraczające ww. termin podlega odrębnym opłatom ujętym w umowie najmu/użyczenia samochodu zastępczego. Użyczenie samochodu zastępczego dotyczy tylko osób, które są właścicielami samochodu podstawionego do naprawy/przeglądu okresowego, lub mogą przedstawić tytuł do użytkowania w/w samochodu. Korzystanie z samochodu zastępczego ograniczone jest do terytorium kraju. Udostępnienie samochodu zastępczego podlega ograniczeniu maksymalnego przebiegu do 150 km dziennie. Każde przekroczenie limitu przebiegu ponad 150 km podlegać będzie dodatkowej opłacie (zgodnie z Umową, o której mowa powyżej).Samochód zastępczy nie może być bez pisemnej zgody APS MITCAR S. J. przedmiotem dalszego użyczania lub podnajmu. Klient zobowiązany jest do użytkowania samochodu zastępczego zgodnie z zasadami eksploatacji tego typu pojazdów określonych w instrukcji obsługi dołączonej do samochodu zastępczego. APS MITCAR S. J. jest uprawniony do zażądania wcześniejszego zwrotu samochodu zastępczego jeżeli:

-okres trwania naprawy/przeglądu okresowego zostanie wydłużony z przyczyn zależnych od Klienta np. braku zgody na niezbędne prace, braku zapłaty uzgodnionej zaliczki itp., (Dotyczy użyczenia bezpłatnego)

– samochód zastępczy jest wykorzystywany w sposób niezgodny z powyższymi zasadami i warunkami,

– w przypadkach określonych przez Umowę lub protokół wydania, o których mowa powyżej.

Jakkolwiek będziemy dokładać wszelkich starań aby zaspokoić potrzeby Klientów,  APS MITCAR S. J. nie gwarantuje dostępności samochodów zastępczych w każdym dowolnym momencie ani nie gwarantuje, że jakikolwiek samochód zastępczy będzie dokładnie odpowiadał modelowi Pojazdu należącego do Klienta. APS  MITCAR S. J.  zastrzega sobie prawo do zaoferowania Klientowi alternatywnych metod pozwalających na utrzymanie mobilności Klienta. O ile nie uzgodniono inaczej  z góry, Klient ponosi wszystkie koszty paliwa, opłat parkingowych i drogowych, oraz pozostałych opłat wynikających bezpośrednio z faktu korzystania z auta przez Klienta, a także wszelkich kar, opłat i dodatkowych opłat powstałych w wyniku naruszenia przepisów prawa (zasad ruchu drogowego) przez Klienta. Klient obowiązany jest utrzymywać i zwrócić samochód zastępczy w czystości i w niepogorszonym stanie, a także chronić pojazd przed utratą lub uszkodzeniem. Palenie wyrobów tytoniowych w użyczonym pojeździe jest niedozwolone.  Niedozwolony jest przewóz samochodem zastępczym wszelkiego rodzaju zwierząt. Samochody zastępcze będą objęte pełną ochroną ubezpieczeniową OC i AC, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia szkody z winy Klienta, Klient jest zobowiązany wypłacić APS MITCAR S. J. zryczałtowana kwotę kary umownej wynoszącą 700.- zł (siedemset zł) netto.  Klient obowiązany jest zapoznać się z warunkami ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać ich. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub utratę samochodu zastępczego, nie objęte ubezpieczeniem. Klient pokrywa w pełnym wymiarze szkody powstałe w wyniku prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych środków podobnego działania, po spożyciu których prowadzenie pojazdu jest zabronione. W chwili przekazania pojazdu zastępczego Klientowi, Klient obowiązany jest przedstawić kartę kredytową z saldem 1500 zł (jeden tysiąc pięćset zł) wystarczającym na pokrycie w/w zryczałtowanej kwoty oraz kwot ewentualnych opłat za najem i innych opłat za używanie pojazdu z przekroczeniem uzgodnionych OZiW. APS MITCAR S. J.  oświadcza, że nie będzie przechowywała danych pobranych z karty kredytowej dłużej, niż będzie wynosił okres najmu samochodu zastępczego. Samochód zastępczy wyposażony jest w nadajnik GPS monitorujący trasy przejazdu i będący forma zabezpieczenia przed kradzieżą.